Areca Backup 7.5

Areca Backup 7.5

Olivier PETRUCCI – Open Source –
5 Stars User Rating
Areca is a file backup system that supports data
compression (zip / zip64 format) and encryption,
incremental backups, FTP file transfer, a file
history explorer, and many other features. It
includes a transaction mechanism, which guarantees
the integrity of your backups. Two user interfaces
are available: a command-line interface (useful
for backup automation) and a graphical user
interface (useful for backup administration).

Tổng quan

Areca Backup là một Open Source phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Olivier PETRUCCI.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 157 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Areca Backup là 7.5, phát hành vào ngày 28/08/2015. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/08/2007.

Areca Backup đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Areca Backup đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Areca Backup!

Cài đặt

người sử dụng 157 UpdateStar có Areca Backup cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại